Algemene voorwaarden

123

Algemene voorwaarden

Starterssite.be

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Starterssite.be, – BTW NR: BE0748439429 )  met zetel aan Heilig geesthoek 87 2070 Zwijndrecht. (aanspreekpunt Peter D’Haens – telnummer 0499/10.33.94 – e-mailadres: info@starterssite.be) en de klant.  Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Starterssite.be steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Starterssite.be. Ook is er een download bestand aanwezig. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Starterssite.be hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Artikel 2. Wijzigingen.

Starterssite.be kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal Starterssite.be dit ook meedelen via een nieuwsbrief.

Artikel 3 diensten.

Starterssite.be levert volgende diensten aan haar klanten:

               – webdesign voor websites en webshops

               – Webhosting en domijnnamen

               – Onderhoud

Artikel 4. Vermeldingen op de website (Starterssite.be).

Alle diensten die vermeld worden op de website zullen voorafgaandelijk aan de klant worden meegedeeld op onze website. De prijzen die vermeld zijn op Starterssite.be en alle andere prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Artikel 5. Herroepingsrecht.

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@starterssite.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Starterssite.be op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

Artikel 6. Facturatie.

6.1. Van het ogenblik dat de klant zich akkoord verklaart met een van de diensten zoals opgenomen in artikel 3 en met onderhavige algemene voorwaarden start de facturatie.

6.2. De facturen zijn betaalbaar te Zwijndrecht op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlsinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. Indien starterssite.be niet zou beslissen om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zal toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd zijn per aangetekende brief en dit om de kosten te dekken. Beide vergoedingen zijn los van elkaar te zien en kunnen afzonderlijk gevorderd worden. De  factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes, behoudens de uitzonderingen zoal bepaald in artikel 4.

6.3. Bij de start van een nieuwe dienst, wanneer de factuur binnen de vervaltermijn niet betaald kan starterssite.be uit eigen beweging beslissen om de samenwerking stop te zetten. De Klant krijgt een creditfactuur, vermindert met de eventuele reeds gepresteerde werken en diensten, van de reeds uitgeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

6.4 Voor zowel nieuwe als bestaande klanten dienen de facturen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden. Wanneer betaling van factuur uitblijft kan starterssite.be beslissen na 45 dagen “incl. 14 dagen betaaltermijn” de dienst voorlopig te stoppen of offline te zetten tot de factuur voldaan is.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant.

De klant dient aan de starterssite.be binnen de 6 weken na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input aan te leveren zodat de diensten kunnen afgeleverd worden. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden.

Artikel 8. Termijn.

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan klant. Deze streefdatum is bij benadering en een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van starterssite om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

Artikel 9. Persoonsgegevens. 

starterssite.be gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan starterssite.be de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie en nieuwsbrief.

Artikel 10. Annulatie van website/bestelling.

10.1.In geval van annulatie van de opdracht door de klant, zal starterssite.be steeds de mogelijkheid hebben om een uitvoering in natura te vorderen hetzij een vergoeding bij equivalent. starterssite.be zal bij annulatie steeds het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten/zaken (zoals thema’s, plug-ins of extra programmatie) factureren. Indien starterssite geen uitvoering in natura nastreeft zal zij een recht hebben op een schadevergoeding van 40 % van de overeengekomen offerte prijs, met een minimum van 150 EUR.

10.2. Wanneer Klant 50% voorschot betaald heeft, en starterssite.be heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan kan het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van het reeds geleverde werk.

10.3. De beëindiging zal tot gevolg hebben dat starterssite.be alle werken onmiddellijk staakt en alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden, na voldaan betaling kan klant ook het gedane werk opeisen dat gevraagd werd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1. starterssite.be verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren en volgens de regels van de kunst. starterssite verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. starterssite.be kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

11.2. starterssite.be is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11.3 starterssite.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. starterssite.be zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van starterssite.be of een aangestelde.

11.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt starterssite.be geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

11.5 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 12. Software Aansprakelijkheid.

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

13.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

13.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan eventueel een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door starterssite.be ontwikkelde sites en webapplicaties.

13.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van starterssite.be te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal starterssite.be onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van starterssite.be waarvan hij kennisneemt.

13.4 Huisstijlelementen (Logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@starterssite.be of via de website Wetransfer.com.

13.5. Het geleverde materiaal aan starterssite.be dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

13.6. starterssite.be kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien starterssite.be hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn starterssite.be te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die starterssite.be moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

Artikel 14. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

14.1 De hostingdiensten worden door starterssite.be voor de klant verzorgd. De hostingsdiensten worden gefactureerd overeenkomstig art. 15.2. De actuele prijslijst is terug te vinden op de website www.starterssite.be en kan jaarlijks worden aangepast bij stijging of daling van de hostingdienst.

14.2. De klant kan ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden. Indien de klant een professioneel is, en twee maand voor het einde van vervaldag de overeenkomst niet opzegt,  zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen. Is de klant een consument dan zal deze na twee verlengingen de afgenomen diensten ten allen tijde kunnen stopzetten met inachtname van twee maand opzeg. De klant kan de opzeg aan starterssite.be overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van starterssite.be.

14.3. Wordt de factuur niet tijdig betaald door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan starterssite.be niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

14.4 Wanneer klant laattijdig annuleert en zich niet houdt aan punt 15.3, kan starterssite.be zelf beslissen de website en domeinnaam met onmiddellijke ingang stop te zetten. De klant heeft dan geen recht op de website of webshop back-up.

14.5 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met starterssite.be wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door starterssite.be van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. starterssite.be kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door starterssite.be eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst.

Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden. De klant dient wel eerst alle openstaande facturen te voldoen alvorens de back-up te kunnen ontvangen.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkages en andere onverwachte gebeurtenissen waarover starterssite.be geen controle heeft, bevrijden starterssite.be, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

16.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door starterssite.be tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 17. Portfolio

17.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door starterssite.be ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van www.starterssite.be

17.2 De klant gaat ermee akkoord dat starterssite.be een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Design by starterssite.be“ op de geleverde website of webshop.

Artikel 18. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen starterssite.be en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van starterssite.be onder de bedrijfsnaam Starterssite. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Algemene voorwaarden starterssite.be – Juni 2020
BTW: BE
0748439429